Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Przedłużenie kadencji dyrektora, nowe rozwiązania edukacyjne dla dzieci z Ukrainy - projekt nowelizacji specustawy
zdjecie_aktualnosci
Specjaliści w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 r.  – co się zmienia?
zdjecie_aktualnosci
Awans zawodowy nauczycieli w świetle projektu nowelizacji Karty Nauczyciela


Pensja minimalna nauczyciela od 1 maja 2022 - jest projekt rozporządzenia
zdjecie_aktualnosci

Rozporządzenie zostało podpisane >> Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1057)

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25.03.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy przewiduje podwyższenie od dnia 1 maja 2022 r. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiana ta umożliwia jednocześnie podwyższenie od dnia 1 maja 2022 r. dodatków do wynagrodzenia zależnych od wynagrodzenia zasadniczego.

Nowelizacja rozporządzenia wynika z dodania do ustawy – Karta Nauczyciela art. 93a, zgodnie z którym w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli ustalone w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela zwiększa się o 4,4%. Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli w związku z tą zmianą ma nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r., z wyrównaniem od dnia 1 maja 2022 r.

Projekt rozporządzenia przewiduje również zmianę w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia - połączony został dotychczasowy trzeci poziom zaszeregowania płacowego (przewidzianego dla nauczycieli posiadających „Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie”) z drugim poziomem zaszeregowania płacowego (przewidzianego dotychczas dla nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego lub tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym). W rezultacie tej zmiany, dla nauczycieli obecnego trzeciego poziomu zaszeregowania płacowego („Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie”) będą obowiązywały takie same minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, jak dla nauczycieli drugiego poziomu zaszeregowania płacowego

 

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH 

OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 MAJA 2022 R.1)

 

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel 

stażysta

nauczyciel

kontraktowy

nauczyciel 

mianowany

nauczyciel 

dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

3079

3167

3597

4224

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

3010

3079

3134

3678

 

 

1)   Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

Materiał: 

 

 31-03-2022

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo