Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Przedłużenie kadencji dyrektora, nowe rozwiązania edukacyjne dla dzieci z Ukrainy - projekt nowelizacji specustawy
zdjecie_aktualnosci
Specjaliści w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 r.  – co się zmienia?
zdjecie_aktualnosci
Awans zawodowy nauczycieli w świetle projektu nowelizacji Karty Nauczyciela


Zmiany w egzaminach ósmoklasisty i maturalnym - projekt w Sejmie
zdjecie_aktualnosci

Do Sejmu wpłyną projekt ustawy z dnia 7 lipca 2021 o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ma znowielizować ustawę o systemie oświaty, ustawę Prawo oświatowe i ustawę Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe oraz ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

 

Projekt zawiera zmiany w zakresie:

  1. Wymagań egzaminacyjnych

Zgodnie z art. 44zs i art. 44zzb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.), egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny są przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdzają, w jakim stopniu uczeń lub słuchacz spełnia te wymagania.

W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych, stanowiących zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wymagania egzaminacyjne, będące podstawą przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024, zostały opracowane przez powołany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zespół ekspertów w 2020 r., które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wymagania egzaminacyjne, będące podstawą przeprowadzenia egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, zostały opracowane przez powołany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zespół ekspertów w 2020 r. i stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

  1. Egzaminu ósmoklasisty

Od 2022 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany:

a) w terminie głównym:

   - w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – w maju,

   - w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – w maju.

b)w terminie dodatkowym:

    - w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – w czerwcu,

    - w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – w maju.

 

Zmiana terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ma charakter stały. Od roku szkolnego 2022/23 egzamin ósmoklasisty zawsze będzie przeprowadzany w maju. 

Projekt ustawy wprowadza również zmianę polegającą na rezygnacji z przeprowadzania od roku szkolnego 2021/2022 egzaminu z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Dotychczas, zgodnie z art. 295 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), począwszy od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty miał obejmować następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot wybrany spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia:

"Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

(3)     w art. 44zu w ust. 3 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4;"
 
    "Art. 44zu.1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
    2. (uchylony)
    3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1) język polski;
2) matematykę;
3) język obcy nowożytny.
4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia"."
 
  1. Postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

Przesunięcie terminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z kwietnia na maj wymaga dostosowania ustawowych terminów rekrutacyjnych, o których mowa w art. 150 ust. 7 i art. 158 ust. 6–9 ustawy – Prawo oświatowe, tak aby przeprowadzić postępowanie uzupełniające w ustawowym terminie, o którym mowa w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe (do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne).

W ustawie – Prawo oświatowe proponuje się wprowadzić zmiany w zakresie sposobu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, polegające w szczególności na skróceniu terminów przewidzianych dla czynności poszczególnych stron postępowania, tj.:

a) skrócenie do 5 dni terminu dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), którego zadaniem jest potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art. 150 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, składanych we wniosku o przyjęcie w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art 131 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe (dotychczas termin ten wynosił 14 dni);

b) skrócenie do 3 dni terminu na poszczególnych etapach postępowania odwoławczego, o którym mowa w art. 158 ust. 6–9 ustawy – Prawo oświatowe, dla rodziców niepełnoletnich kandydatów lub pełnoletnich kandydatów oraz dla komisji rekrutacyjnej i dyrektora publicznej szkoły lub placówki oświatowej (dotychczas terminy te wynosiły odpowiednio 5 lub 7 dni).

Skrócenie ww. terminów jest możliwe z uwagi na jednoczesne wprowadzenie w projekcie ustawy możliwości podejmowania czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7–9 i art. 158 ust. 6–9 ustawy – Prawo oświatowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku czynności podejmowanych przez komisje rekrutacyjne – także w trybie obiegowym.

Obecnie w art. 130 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe dopuszcza się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem systemu informatycznego. Dla usprawnienia i przyspieszenia procedury ustalenia wyników postępowania rekrutacyjnego oraz ograniczenia konieczności osobistego udziału rodziców lub pełnoletnich kandydatów w tym procesie MEiN w ustawie proponuje rozszerzyć zakres czynności, które mogą być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Projektowane rozwiązanie dopuszcza również przeprowadzanie weryfikacji wniosków przez komisję rekrutacyjną oraz potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach przez podmioty, o których mowa w art. 150 ust. 7–9 ustawy – Prawo oświatowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Umożliwia także przeprowadzenie procedury odwoławczej za pomocą tych środków.

Decyzję o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności pozostawiono w kompetencji organu prowadzącego daną szkołę lub placówkę.

  1. Egzaminu maturalnego       

W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 absolwent szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. W przypadku absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej warunki zdania egzaminu maturalnego nie ulegają zmianie. Dla absolwenta szkoły ponadpodstawowej jest to istotna zmiana warunków przystępowania do egzaminu maturalnego (zrezygnowano z progu zdawalności w przypadku przedmiotu dodatkowego).

Jednocześnie w projekcie ustawy zaproponowano nowe rozwiązanie dotyczące egzaminu maturalnego. Obecne brzmienie art. 44zze ust. 2 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego. Projekt ustawy uwzględnia sytuację, w której egzamin maturalny z przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i może obejmować wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla:

  • zakresu podstawowego i rozszerzonego z jednego przedmiotu;
  • zakresu rozszerzonego z jednego przedmiotu;
  • zakresu podstawowego z jednego przedmiotu i zakresu rozszerzonego z drugiego przedmiotu.
  1. Innych kwestii

- zatrudnienia w szkołach i przedszkolach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych - celem zwiększenia dostępności oraz podniesienie jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia, wychowania i opieki,

- monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,

- powoływania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zespołów doradczych lub ekspertów

- poszerzenie katalogu statutu niepublicznej szkoły i placówki (dotyczy niepublicznych szkoły, placówkek kształcenia ustawicznego lub centrów kształcenia zawodowego, prowadzących kształcenie w formach pozaszkolnych)

- doprecyzowanie przepisu przejściowego w zakresie obowiązku uzyskania opinii wojewódzkich rad rynku pracy przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe

- uzupełnienie innych form wychowania przedszkolnego w art. 90u ustawy o systemie oświaty

- przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty (przepis przejściowy dotyczący zachowania w mocy przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty (w tym w stosunku do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), dokonanego przed dniem 2 września 2021 r. na podstawie § 11ha ust. 1 pkt 1 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.)

"Art. 29. Obsadzenie stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2021 r. na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30c ustawy zmienianej w art. 4 zachowuje moc."

 

23-03-2022

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo