Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe przyjęta przez Sejm
zdjecie_aktualnosci
Zniszczenie dziennika przez ucznia - działania dyrektora szkoły, odpowiedzialność ucznia
zdjecie_aktualnosci
Zapraszamy na webinaria!


Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe przyjęta przez Sejm
zdjecie_aktualnosci

Ustawa nowelizująca ustawę - Prawo oświatowe - tzw. Lex Czarnek, została 13 stycznia br. przyjęta przez Sejm. Akt wprowadza istotne zmiany m.in. w nadzorze pedagogicznym oraz obsadzaniu stanowisk kierowniczych, niewątpliwie rozszerzające kompetencje kuratora. Jakie zmiany czekają oświatę?

Oto najważniejsze z nich:

 • Zmiany w sprawowanym nadzorze – wyjaśnienia i sankcje przy braku realizacji zaleceń (art. 55 i 56 ustawy Prawo oświatowe)

Kurator będzie mógł wezwać dyrektora do wyjaśnienia przyczyn niezrealizowania zaleceń, w przypadku gdy dyrektor nie zrealizuje w wyznaczonym terminie zaleceń - termin na wyjaśnienie 7 dni.

Po uzyskaniu wyjaśnień lub w terminie 7 dni od dnia upływu terminu na wyjaśnienie, kurator będzie mógł wyznaczyć dodatkowy termin do realizacji zaleceń.

Jeżeli dyrektor nie zrealizuje wydanych zaleceń w ostatecznym terminie kurator może (nie musi) wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Czas na odwołanie – 14 dni.

Gdy organ prowadzący nie odwoła dyrektora, powierzenie stanowiska dyrektora wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez organ. Wygaśnięcie powierzenia stanowiska dyrektora stwierdza kurator i niezwłocznie przekazuje organowi prowadzącemu informacje o wygaśnięciu powierzenia stanowiska.

Taka sama procedura będzie stosowana w przypadku decyzji kuratora dotyczącego usunięcia uchybień, gdy szkoła prowadzi działalność z naruszeniem przepisów prawa oświatowego.

 • Konieczność uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w sytuacji:
  • powierzenia funkcji dyrektora osobie niebędącej nauczycielem
  • powierzenia funkcji dyrektora na okres krótszy niż 5 lat szkolnych
  • powierzenie funkcji dyrektora szkoły bez konkursu
  • odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych (art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe)
  • podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje (art. 86 ust. 2a-2g), których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki, prowadzone z uczniami.

Pozytywna opinia kuratora jest równoznaczna w skutkach ze zgodą. Oznacza to, że nie można wykonać powyższych czynności w przypadku:

  • uzyskania negatywnej opinii kuratora,
  • braku opinii kuratora.

Przepisy nie przewidują żadnego terminu dla kuratora oświaty na wydanie wskazanych opinii - z wyjątkiem:

  • opinii dotyczącej rozpoczęcia działalności stowarzyszeń i organizacji w szkole - kurator będzie mieć 30 dni od dnia przekazania dokumentów wskazanych w ustawie, a niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej,
  • opinii w sprawie odwołania z funkcji kierowniczej powinna być wydana w ciągu 21 dni od dnia poinformowania kuratora o tym zamiarze. Jeśli, kurator nie wyda opinii w tym terminie, to odwołanie nadal nie będzie możliwe. Konieczne będzie złożenie skargi na bezczynność kuratora oświaty do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 • Rezygnacja z funkcji kierowniczej w uzgodnionym terminie

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji, będzie następowało w terminie uzgodnionym przez tego nauczyciela i organ właściwy do jego odwołania (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. d).

Dotychczas rezygnacja z funkcji kierowniczej wymagała zachowania 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres ten liczony był od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano odwołania osoby rezygnującej z tej funkcji. 

 • Możliwość likwidacji funkcji kierowniczej z przyczyn organizacyjnych (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e)

Nowym rozwiązaniem będzie możliwość likwidacji funkcji kierowniczej na skutek zmian organizacyjnych.

Odwołanie będzie następowało wówczas za 3-miesięcznym wypowiedzeniem i zawsze z końcem roku szkolnego.

 • Możliwość zawieszenia dyrektora 

Kurator oświaty będzie mógł wnioskować o zawieszenie dyrektora jednostki oświatowej, w sytuacjach niecierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Będzie to możliwe jeszcze przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Wniosek ten będzie wiążący (art. 85t. 1a Karty Nauczyciela). 

 • Zmiany w ocenie pracy dyrektora

W przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli – kurator oświaty,  nie uzyska porozumienia z organem prowadzącym w sprawie oceny pracy tego dyrektora w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu oceny, rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmie odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty, po uprzednim rozpatrzeniu stanowiska organu prowadzącego szkołę albo placówkę doskonalenia nauczycieli w tym zakresie (art. 7b Karty Nauczyciela).

 • Termin ogłoszenia konkursu na dyrektora

W art. 63 dodany został ust. 19 b wskazujący terminy ogłoszenia konkursu na dyrektora i tak:

  • w przypadku przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora w związku z upływem okresu, na jaki powierzono stanowisko dyrektora, konkurs ten ogłasza się nie wcześniej niż z początkiem roku kalendarzowego, w którym upływa ten okres, i nie później niż na 2 miesiące przed upływem tego okresu,
  • w przypadku gdy po upływie okresu, na jaki powierzono stanowisko dyrektora, powierzono pełnienie obowiązków dyrektora na podstawie ust. 13 – nie później niż na 2 miesiące przed upływem okresu, na jaki powierzono pełnienie tych obowiązków.

 

 • Zmiany dotyczące organizacji działających w szkole (art. 86)

Przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych w ramach działalności stowarzyszenia lub organizacji dyrektor będzie miał obowiązek uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty, przedstawiając mu:

  • program zajęć oraz materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć
  • pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców. 

 

Po uzyskaniu ww. pozytywnej opinii, dyrektor przed rozpoczęciem zajęć lub po upływie czasu na wydanie opinii będzie obowiązany przedstawić rodzicom niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniemu uczniowi:

  • pełną informację o celach i treściach realizowanego programu zajęć,
  • pozytywną opinię kuratora oświaty, jeśli została wydana,
  • pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Udział ucznia w zajęciach będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Z uzyskania opinii kuratora zostały wyłączone zajęcia prowadzone:

  • w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej lub
  • przez organizacje harcerskie objęte Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozostał przepis ust. 3 - jeśli w szkole nie utworzono rady szkoły i/lub rady rodziców, pomija się etap opiniowania przez radę lub rady: "W szkołach i placówkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 6, oraz w szkołach i placówkach, w których nie utworzono rady szkoły lub placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady szkoły lub placówki i rady rodziców, o których mowa w ust. 2."

 • Zmiany przy likwidacji lub przekształcaniu szkół i placówek

Jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła zlikwidować szkołę, jeżeli likwidacja tej szkoły, w szczególności:

  • nie ograniczy dostępności nauki, wychowania i opieki,
  • polepszy warunki nauki, wychowania i opieki uczniów likwidowanej szkoły oraz nie pogorszy ich w szkole lub szkołach wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny,
  • polepszy warunki stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, w przypadku gdy likwidowana szkoła prowadzi takie kształcenie, 
  • nie pogorszy warunków dotarcia uczniów do szkoły,
  • jest uzasadniona zmianami demograficznymi lub prognozami dotyczącymi liczby uczniów likwidowanej szkoły, szkoły lub szkół wskazanych jako miejsce kontynuowania nauki oraz ogółem wszystkich szkół danego typu prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

(Art. 89 ustawy Prawo oświatowe)

 • Konieczność wystąpienia o opinię rady pedagogicznej przy arkuszu organizacyjnym

Projekt arkusza będzie opiniowany przez radę pedagogiczną przed przekazaniem go do zaopiniowania związkom zawodowym działającym w szkole. Opinia rady pedagogicznej nie będzie wiążąca. Dyrektor będzie musiał poinformować nadzór pedagogiczny o zmianach w arkuszu organizacyjnym wprowadzonych po 30 września. 

"Art. 110 Ustawy Praw oświatowe

6. W przypadku wprowadzenia po dniu 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje do organu sprawującego nadzór pedagogiczny informację zawierającą wykaz wszystkich zmian wprowadzonych w zatwierdzonym arkuszu organizacji szkoły lub przedszkola."

 

 • Wprowadzenie rozwiązań związanych z kształceniem na odległość 

Kształcenie na odległość będzie prowadzone każdorazowo w przypadku zawieszenia zajęć (najpóźniej od trzeciego dnia zawieszenia zajęć) – dotyczy także szkół niepublicznych (art. 125a), a także będzie możliwe w nauczaniu indywidualnym i indywidualnym rocznym przygotowaniu przedszkolnym (art. 127) oraz kształceniu dzieci w podmiotach leczniczych (art. 128).

W ustawie wskazano, że "Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, (...), są realizowane:

1)     z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1, lub

2)     z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub

3)     przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub

4)     w inny sposób niż określone w pkt 1–3, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania."

A o sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor jednostki poinformuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

Uwaga!

Zostanie wydane rozporządzenie określające szczegółowe warunki organizowania i i prowadzenia zajęć zdalnie, zaś w statucie konieczne będzie wskazanie:

  • szczegółowej organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym:
   • technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć,
   • sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć,
   • warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych jednostce technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
  • sposoby potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, "uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki".
 • Zmiany w nadzorze wobec szkół niepublicznych

Proponowane rozwiązania mają umożliwić realizację zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego kuratorom. Na polecenie organu sprawującego nadzór pedagogiczny, osoba prowadząca niepubliczną szkołę będzie umożliwiała przeprowadzenie kontroli.

 •  Przekazywanie danych ze SIO do ZUS

Wprowadzono zapisy, zgodnie z którymi MEiN umożliwienia Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzanie analiz przyczyn nieobecności nauczycieli w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego lub czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, w tym monitorowania przyczyn, skali oraz cykliczności nieobecności w oparciu o dane z Systemu Informacji Oświatowej. Dane mają posłużyć też do badań, prognoz lub opracowań dotyczących nieobecności nauczycieli w pracy wskutek choroby, a także szacowania skutków finansowych zmian przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Proponowane zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących:

- arkusza organizacyjnego, które mają wejść z dniem następującym po ogłoszeniu

- kształcenia na odległość (przy zawieszeniu, nauczaniu indywidualnym i podmiotach leczniczych) oraz stosowania przez szkoły, przedszkola, placówki niepubliczne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. poz. 1055) oraz zwolnienie ucznia z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku słuchaczy branżowych szkół II stopnia oraz szkół policealnych, które wejdą w życie 1 września 2022 r.

Ustawie zostały przewidziane przepisy przejściowe te m.in. dotyczą działalności stowarzyszeń i organizacji. W myśl art. 13. dyrektor jednostki, w której w dniu wejścia w życie  ustawy w ramach działalności podjętej przez stowarzyszenie lub inną organizację, są prowadzone zajęcia z uczniami, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy jest obowiązany przekazać kuratorowi oświaty, program tych zajęć oraz materiały wykorzystywane do realizacji programu tych zajęć, wraz z opiniami rady szkoły i rady rodziców.

W razie negatywnej opinii kuratora oświaty stowarzyszenie lub organizacja będzie musiała zaprzestać się prowadzenia zajęć z końcem okresu (semestru), w trakcie którego opinia została wydana. Nie dotyczy to zajęć prowadzonych pzez organizacje harcerskie i w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 

Przyjety przez Sejm tekst ustawy:

https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/1812_u/$file/1812_u.pdf

Ustawa została skierowana do Senatu.

 

13-01-2021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo