Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe przyjęta przez Sejm
zdjecie_aktualnosci
Zniszczenie dziennika przez ucznia - działania dyrektora szkoły, odpowiedzialność ucznia
zdjecie_aktualnosci
Zapraszamy na webinaria!


Wytyczne dotyczące organizacji studniówek
zdjecie_aktualnosci

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne w sprawie organizacji uroczystości studniówkowych. Co istotne wytyczne dotyczą studniówek organizowanych przez szkołę, w tym radę rodziców, w budynku szkoły jak i poza nim. Zalecenia zawarte w dokumencie skierowane są do organizatorów imprez, jak również podmiotów świadczących usługi gastronomiczne.

W uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W trakcie studniówki mają być stosowane ogólne Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. na terenie szkoły, w tym dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia uczniów i pracowników.

Szkoła organizująca studniówkę musi dysponować pełną listą gości i obsługi imprezy wraz z danymi kontaktowymi, którą w razie potrzeby udostępni organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Uczestnik studniówki, który nie przekazał organizatorowi zaświadczenia o zaszczepieniu lub wyzdrowieniu, jest traktowany jako osoba niezaszczepiona, na którą nałożono limity.

Szkoła zobowiązana jest do poinformowania wszystkich uczestników studniówki (uczniów, osoby towarzyszące, rodziców, pracowników szkoły) o wytycznych dotyczących przebywania na terenie szkoły oraz dodatkowych wytycznych związanych z organizacją studniówki.

Przy wejściu do budynku, w którym odbywa się uroczystość, należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Konieczne jest umożliwienie wszystkim osobom skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełnianie dozowników. Rekomenduje się:

  • aby uczestnicy po wejściu do budynku w pierwszej kolejności umyli ręce wodą z mydłem. Należy również zapewnić płyn dezynfekcyjny w sali jadalnianej i przy toaletach,
  •  żeby przy stolikach, w miarę możliwości, siedzieli uczniowie z jednej klasy,
  • zwiększoną częstotliwość (co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety, podłogi, blaty),
  • taką organizację uroczystości, która ograniczy kontakty z osobami niebędącymi uczestnikami danej studniówki.

Ponadto należy wietrzyć pomieszczenia, z których korzystają uczestnicy, co najmniej raz na godzinę, a sale do tańczenia częściej.

Przypomniano, że podmioty organizujące wyżywanie w trakcie imprezy mają stosować się do aktualnych przepisów prawa – ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Stosują się do wytycznych przygotowanych dla podmiotów gastronomicznych oraz wytycznych dotyczących organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Natomiast pracownicy podmiotu i obsługa zobowiązani zostali do zakrywania usta i nos przy pomocy maseczki.

W wytycznych znalazła się także informacja, że uroczystości studniówkowe w budynku szkoły nie mogą odbywać się w przypadku przejścia nauczania na naukę zdalną/hybrydową spowodowaną wzrostem zachorowań na COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Materiały:

 

21-12-2021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo