Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie stosunku pracy w trakcie pandemii?
zdjecie_aktualnosci
Zmiany w pracy jednostek oświatowych do 18 kwietnia
zdjecie_aktualnosci
Ważne terminy w kwietniu!


Ważne terminy w kwietniu!
zdjecie_aktualnosci

Przedstawiamy kalendarz dyrektora szkoły na kwiecień 2021 roku - obowiązki, jakie na nim spoczywają, wydarzenia, jakie czekają społeczność szkolną. Aby ułatwić korzystanie z kalendarza, udostępniamy go jako załącznik do artykułu, ale tylko naszym zarejestrowanym użytkownikom (załącznik dostępny po zalogowaniu się na naszej stronie). 

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Organizacja pracy szkoły

 

1.

Powołanie szkolnej komisji rekrutacyjnej, wyznaczenie jej przewodniczącego i określenie zadań członków komisji. Przedstawienie harmonogramu zadań dotyczących przyjmowania dzieci/uczniów do przedszkola, szkoły i placówki.

w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący

Podstawa prawna: art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

2.

Opracowanie arkusza organizacji szkoły/placówki na następny rok szkolny (szkoły i przedszkola).

Na tyle wcześnie, aby przekazać arkusz do zaopiniowania związkom, które mają 10 dni roboczych i zdążyć przekazać organowi prowadzącemu do 21 kwietnia 2021 r. (środa)

Przekazanie projektu arkusza organizacji do zaopiniowania zakładowym (międzyzakładowym) organizacjom związkowym (szkoły i przedszkola).

W terminach uzgodnionych z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych, nie później niż do 5 kwietnia 2021 r., a najlepiej jeszcze wcześniej z uwagi na czas doręczenia korespondencji.

Podstawa prawna: art.110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502).

 

3.

Wiosenna przerwa świąteczna.

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

4.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września.

30 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

5.

Opracowanie przez nauczycieli informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej i wydanie jej rodzicom dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole podstawowej

Podstawa prawna: § 3 pkt 7 i 8 rozporządzenia MEN z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (dz. U. z 2019, poz. 1700)

6.

Zapoznanie się z możliwością nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami w przyszłym roku szkolnym. 

Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola

Podstawa prawna: art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm).

7.

Możliwość skorzystania z dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych jest programem rządowym mającym na celu wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dotacja celowa przysługuje zarówno uczniom uczęszczających do szkół specjalnych, jak i wszelkich innych szkół, o ile mają stosowne orzeczenie. O dotację może, więc wystąpić dyrektor dowolnej szkoły

od 15 kwietnia do 5 maja 2021 r. - wniosek o udzielenie dotacji celowej jest sporządzany przez JST na podstawie informacji ze szkół.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz. U. poz. 479).

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych

 

7.

Egzamin ósmoklasisty

 

 

Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących

do 26 kwietnia 2021 r.

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA z dnia 29 grudnia 2020 r.

8.

Egzamin maturalny

 

Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowanego przez OKE.

marzec/kwiecień –

w terminie wyznaczonym

przez OKE

Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących.

do 5 kwietnia 2021 r.

Przyjęcie od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji oraz niezwłoczne poinformowanie OKE o tej zmianie.

do 20 kwietnia 2021 r

Przeszkolenie członków zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji egzaminu maturalnego oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia

do 30 kwietnia 2021 r.

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 29 grudnia 2020 r.

Ocenianie, klasyfikowanie

9.

Poinformowanie ucznia i jego rodziców przez nauczycieli prowadzących   poszczególne zajęcia i wychowawcę o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

Uwaga: Dotyczy uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, tj. LO i T kończących zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w ostatnim tygodniu kwietnia.

 

W terminie i formie określonych w statucie szkoły.

 

Podstawa prawna: art. 44g ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm)

Święta i ważne daty w kwietniu 2021 roku

Międzynarodowy Dzień Ptaków, Prima Aprilis, Wielki Czwartek

Światowy Dzień Autyzmu, Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci, Wielki Piątek 

Wielka Sobota

Wielkanoc

Poniedziałek Wielkanocny

Dzień Pamięci o Holocauście, Światowy Dzień Zdrowi 

Międzynarodowy Dzień Romów 

Dzień Służby Zdrowia 

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem, Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona, Dzień Radia

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, Dzień Czekolady

Światowy Dzień Pamięci Ofiar

Międzynarodowy Dzień Kombatanta, Ogólnopolski Dzień Trzeźwości

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży

1 kwietnia  

2 kwietnia  

3 kwietnia

4 kwietnia

5 kwietnia

7 kwietnia  

8 kwietnia  

10 kwietnia  

11 kwietnia  

12 kwietnia  

13 kwietnia  

15 kwietnia  

22 kwietnia

23 kwietnia  

24 kwietnia  

 

 

Bożena Browarczyk

24-03-2021

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo