Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Szkoła w marcu - najważniejsze terminy dla dyrektora
zdjecie_aktualnosci
Konkurs na stanowisko dyrektora a dowód osobisty
zdjecie_aktualnosci
Możliwość przesunięcia konkursu na dyrektora - rozporządzenie MEiN


Nowe rozporządzenie od 1 lutego 2021 r.
zdjecie_aktualnosci

Minister Edukacji i Nauki podpisał nowe rozporządzenie dotyczące zasad funkcjonowania szkół i placówek, które obowiązuje od 1 lutego br. 

Nauka zdalna dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych została przedłużona do 14 lutego br., poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

Natomiast uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym będą kontynuuwali naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

Co nowego?

Organizacja zajęć zdalnych w szkole dla uczniów 

Od 1 lutego dyrektor szkoły będzie miał obowiązek nadal organizować zajęcia lub zajęcia zdalne dla uczniów klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu. 

"§2. 3f. W przypadku uczniów szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 1a ust. 1, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek:

1)  zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub

2)  umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły."

 

Dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor może takie zajęcia zorganizować. 

 

"§2. 3. fa. W przypadku uczniów szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 1a ust. 1, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamiesz- kania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształce- nia na odległość na terenie szkoły."

 

Możliwość prowadzenia w szkołach tzw. egzaminów próbnych

W szkole można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę.

"§2. 6a. W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 6, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego."

 

Taką możliwość wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów z 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które obowiązuje od 23 stycznia 2021 r. Rozporządzenie to wyłączało z zakazu organizowania zgromadzeń (spotkań i zebrań) próbne zastosowania materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

 

"§ 28.13. Zakazu, o którym mowa w ust. 11, nie stosuje się w przypadku przeprowadzania:

15) konkursów, olimpiad i turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

16) próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”

Przebywanie uczniów przygotowujących się do egzaminów, na terenie szkoły możliwe jest tylko w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

 

Podstawa prawna:

29-01-2021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo