Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Egzamin maturalny i ósmoklasisty w 2021 roku – vademecum nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Raport NIK na temat przygotowania szkół na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne
zdjecie_aktualnosci
Zamówienia publiczne do kwoty 130 tyś. zł. | szkolenie


Szkoła w styczniu - ważne terminy!
zdjecie_aktualnosci

Przedstawiamy kalendarz dyrektora szkoły na styczeń 2021 roku - obowiązki, jakie na nim spoczywają, wydarzenia, jakie czekają społeczność szkolną. Aby ułatwić korzystanie z kalendarza, udostępniamy go także w załączeniu naszym zarejestrowanym użytkownikom (dostępny po zalogowaniu się na naszej stronie). 

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Awans zawodowy

 

1.

Przygotowanie zmian dokumentów określających wysokość wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy przed dniem 31 grudnia uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. 

Termin ustala dyrektor szkoły, przedszkola lub placówki

Podstawa prawna: art. 30 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych

 

2.

Egzamin ósmoklasisty - dotyczy szkół dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

język polski – 13 stycznia 2021 r. – godz. 9:00 matematyka – 14 stycznia 2021 r. – godz. 9:00 

język obcy nowożytny – 15 stycznia 2021 r. – godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty oraz przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji i wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji.

29 stycznia 2021 r

CKE - Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

3.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)

12 stycznia 2021 r. – część pisemna

11 stycznia do 19 lutego 2021 r. - część praktyczna

CKE - Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku.

4.

Egzamin zawodowy - formuła 2019 (sesja zimowa)

12 – 16 stycznia 2021 r. – część pisemna

11 do 24 stycznia 2021 r. - część praktyczna

 

CKE - Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2021 roku

Ocenianie, klasyfikowanie

 

5.

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz zaplanowanie terminu zebrania rady pedagogicznej. 

Termin ustala dyrektor szkoły

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Zarządzanie szkołą

 

6.

Przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły*.

*Zapraszamy do zakupu publikacji "Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 2020/21" wraz z filmem.

Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola - nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym

 

Podstawa prawna: art. 69 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Organizacja pracy szkoły

 

7.

Ferie zimowe

od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

8.

Urlop nauczycieli oraz wykaz czynności, jakie nauczyciele mogą wykonywać w czasie trwania ferii szkolnych.

Dotyczy nauczycieli szkół feryjnych i nieferyjnych.

 

Podstawa prawna: art. 64 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

9.

Dni wolne od zajęć – w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły lub placówki mogą być zmienione, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Łączny wymiar dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostaje bez zmian. 

Zgodnie z potrzebami

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

10.

Organizacja półkolonii podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 - organizacja wypoczynku w formie półkolonii dla: uczniów klas I-IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej. Półkolonie będą mogły być organizowane tylko na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki (art. 86 Prawa oświatowego). 

w terminie od 4 do 17 stycznia 2021 r

 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych.

Święta i ważne daty w styczniu 2021 roku

Nowy Rok

Trzech Króli

Dzień Ligii Ochrony Przyrody

Finał WOŚP

Dzień Wikipedii

Dzień Babci

Dzień Dziadka, rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

1 stycznia  

6 stycznia 

 9 stycznia

10 stycznia

15 stycznia       

21 stycznia  

22 stycznia  

24 stycznia

27 stycznia

 

 

Bożena Browarczyk

11-12-2020

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo