Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Egzamin maturalny i ósmoklasisty w 2021 roku – vademecum nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Raport NIK na temat przygotowania szkół na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne
zdjecie_aktualnosci
Zamówienia publiczne do kwoty 130 tyś. zł. | szkolenie


Półkolonie w szkołach - wytyczne MEN, MZ i GIS
zdjecie_aktualnosci

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych. Zasady te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników oraz zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem. W wytycznych zostały opisane m.in. warunki pobytu, założenia organizacyjne półkolonii, obowiązki rodziców/opiekunów prawnych, kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, realizacji programu oraz procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

 

Organizacja półkolonii podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 

W okresie ferii zimowych tj. od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla:

 • uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, 
 • uczniów klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej.

Półkolonie będą mogły być organizowane tylko na terenie szkoły lub placówki przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez organizacje pozarządowe, za zgodą dyrektora szkoły lub placówki (art. 86 Prawa oświatowego). Są to stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Bezpieczeństwo podczas półkolonii – wytyczne sanitarne MEN, MZ, GIS 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo podczas półkolonii, Ministerstwo Edukacji Narodowej
we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szczegółowe wytyczne sanitarne. Ich celem jest:

 • wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci uczestniczących w półkoloniach;
 • minimalizowanie ryzyka zakażenia przez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników półkolonii oraz ich rodziców/prawnych opiekunów;
 • ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły lub placówki w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem;
 • kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego,
 • w tym zapewnienie opieki i wychowania.

W wytycznych zostały opisane m.in.:

 • obowiązki rodziców/opiekunów prawnych uczestników półkolonii (m.in. zapoznanie się z wtycznymi i akceptacja regualminu dot. warunków udziału i zasad obowiązujących podczas półkolonii),
 • warunki pobytu (w tym maksymalna liczebność grupy do 12 osób, stała sala dla grupy, ci sami wychowawcy dla grupy),
 • założenia organizacyjne półkolonii (m.in. dostep do opieki medycznej, konieczność izolacji dziecka z objawami),
 • kwestie związane z wyżywieniem (m.in. spożywanie posiłków w tej samej grupie),
 • kwestie związane z higieną (m.in. jeśli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny (inny niż organizator półkolonii), należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły),
 • informacje odnośnie transportu uczestników 
 • realizacja programu (odbywa się w szkole lub najbliższej okolicy umożliwiającej ograniczony kontakt z osobami trzecimi)
 • kadra półkolonii (m.in. bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych),
 • procedury zapobiegawcze związane z infekcją dróg oddechowych uczestnika i kadry półkolonii,
 • postępowaniem w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem osoby z zewnątrz.

 

Wytyczne dla organizatorów półkolonii zostały podzielone na cztery obszary: 

 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii; 
 • zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii;
 • procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas półkolonii;
 • procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem osoby z zewnątrz.

 

WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW PÓŁKOLONII

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-polkolonie-w-szkole

08-12-2020

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo