Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Egzamin maturalny i ósmoklasisty w 2021 roku – vademecum nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Raport NIK na temat przygotowania szkół na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne
zdjecie_aktualnosci
Zamówienia publiczne do kwoty 130 tyś. zł. | szkolenie


Co się dzieje w szkole w grudniu?
zdjecie_aktualnosci

Przedstawiamy kalendarz dyrektora szkoły na grudzień - obowiązki, jakie na nim spoczywają, wydarzenia, jakie czekają społeczność szkolną. Aby ułatwić korzystanie z kalendarza, udostępniamy go także w załączeniu naszym zarejestrowanym użytkownikom (dostępny po zalogowaniu się na naszej stronie). 

 

Lp.

Wykaz podejmowanych działań:

Termin:

Awans zawodowy

1. 

Przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego - dotyczy nauczycieli, którzy złożyli wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku.

do dnia 31 grudnia danego roku – termin ustala odpowiednio dyrektor szkoły lub organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego

Podstawa prawna: art. 9b ust. 1-3 oraz 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

2.

Udział w pracach odpowiednio komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego w roli eksperta z listy ekspertów - dotyczy nauczycieli wpisanych na listę ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W terminach określonych przez organy powołujące komisję – w sesji zimowej do 31 grudnia danego roku.

Podstawa prawna: art. 9g ust. 1-3 oraz ust.11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych

3.

Powołanie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących w poszczególnych salach – dotyczy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 1 Zima

do 11 grudnia 2020 r.

Przeprowadzenie próbnego uruchomienia elektronicznego systemu do przeprowadzania części pisemnej egzaminu (szkoły/placówki/pracodawcy/podmioty prowadzące KKZ, które uzyskały upoważnienie)

do 12 grudnia 2020 r. 

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 oraz Formuła 2012

4.

Przyjęcie od absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazanie tych dokumentów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

do 31 grudnia 2020 r.

CKE - Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 

Ocenianie, klasyfikowanie

5.

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz zaplanowanie terminu zebrania rady pedagogicznej. 

Termin ustala dyrektor szkoły

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 pkt 2 i art. 69 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Zarządzanie szkołą

6.

Przekazanie przez dyrektora szkoły projektu planu finansowego: radzie szkoły (o ile istnieje), radzie pedagogicznej, radzie rodziców. Po uzyskaniu opinii – przygotowanie planu finansowego i przedłożenie go zarządowi danej jednostki samorządu terytorialnego.

nie później niż do 22 grudnia 2020 r. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1718).

7.

Zaplanowanie realizacji niewykorzystanych środków budżetowych. 

Termin ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Podstawa prawna: § 10-13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1718).

Organizacja pracy szkoły

8.

Zimowa przerwa świąteczna - dotyczy wszystkich typów szkół, natomiast dzieci, które korzystają w szkole z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. Oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami dotyczącymi przedszkoli publicznych, a więc do jego organizacji nie mają zastosowania przepisy ww. rozporządzenia, w którym ustalono terminy ferii i przerw świątecznych.

od 23 do 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.)

Święta i ważne daty w grudniu 2020 roku

Światowy Dzień Walki z AIDS

Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych

Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika)

Dzień Pomocy Cierpiącym, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dzień św. Mikołaja

Dzień Ochrony Praw Dziecka, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dzień bez Przekleństw

Międzynarodowy Dzień Emigrantów

Międzynarodowy Dzień Solidarności

Światowy Dzień Wody, Początek astronomicznej zimy 

Wigilia Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie

Sylwester

1 grudnia  

3 grudnia  

4 grudnia  

5 grudnia  

6 grudnia  

10 grudnia  

17 grudnia  

18 grudnia  

20 grudnia  

22 grudnia  

24 grudnia  

25 – 26 grudnia  

31 grudnia  

 

Bożena Browarczyk

18-11-2020 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo