Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Egzamin maturalny i ósmoklasisty w 2021 roku – vademecum nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Raport NIK na temat przygotowania szkół na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne
zdjecie_aktualnosci
Zamówienia publiczne do kwoty 130 tyś. zł. | szkolenie


Matura 2023 w proponowanych zmianach
zdjecie_aktualnosci

 Do konsultacji publicznych został przekazany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego z dnia 27 października 2020 r. Nowe rozporządzenie będzie określało szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe począwszy od roku szkolnego 2022/2023. 

W porównaniu do obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. 2016, poz. 2223, z późn. zm.) projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w szczególności w zakresie: 

1) przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego,

2) sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego z informatyki, 

3) czasu trwania egzaminu maturalnego z niektórych przedmiotów. 

Pozostałe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu maturalnego będą analogiczne do rozwiązań przyjętych w dotychczasowych przepisach. Poniżej przedstawiamy zaproponowane w projekcie rozporządzenia zmiany w zestawieniu z obecnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Kategoria zagadnienia/tematyka zmiany

Stan obecny

Propozycje zmian

Kogo dotyczą i okres ich obowiązywania? 

Absolwentów:

·      3-letniego liceum ogólnokształcącego – do roku szkolnego 2026/2027, 

·      4-letniego technikum - do 2027/2028,

·      branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci dotychczasowego gimnazjum – do roku szkolnego 2028/2029.

Absolwentów:

·      4-letniego liceum ogólnokształcącego – od roku 2022/2023,

·      5-letniego technikum – od 2023/2024,

·      branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej – od roku szkolnego 2023/2024.

Część ustna egzaminumaturalnego z języka polskiego

Zdający opracowują jedno zadanie składające się z tekstu kultury oraz odnoszącego się do niego polecenia. 

Zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych składający się z dwóch zadań sprawdzającychumiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem. 

Część ustna egzaminumaturalnego z języka mniejszości narodowej i etnicznej i języka regionalnego

Zdający udzielają odpowiedzi na określone w zadaniu polecenie, odnoszące się do przytoczonego tekstu kultury.

Zdający będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych zawierający 2 zadania sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym lub jego fragmentem oraz dotyczące świadomości własnego dziedzictwa kulturowego, w tym kształcenia językowego. 

Czas trwania egzaminu ustnego z języka polskiego z języków mniejszości narodowej i mniejszości etnicznej oraz z języka regionalnego

Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech części: przygotowania (15 minut), wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego polecenia (10) i związanej z tą wypowiedzią rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym (5).

Egzamin będzie trwać 30 minut i składać się z trzech części: przygotowania do udzielenia odpowiedzi na zadania zawarte w wylosowanym zestawie (15 minut),  wypowiedzi monologowej dotyczącej wylosowanych zadań (10), rozmowy z zespołem przedmiotowym na temat zagadnień określonych w poleceniach do obu zadań lub do jednego z dwóch zadań, utworu literackiego albo innego tekstu kultury, w tym materiału ikonograficznego, dołączonego do polecenia oraz treści utworów literackich i innych tekstów kultury przywołanych przez zdającego w wypowiedzi (5). 

Jawność zadań na egzamin ustny

W obecnym stanie prawnym nie ma jawności zadań na egzamin ustny.

Zadania na egzamin ustny mają być jawne; dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma ogłosić listę zadań nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest egzamin.

Egzamin maturalny z informatyki.

Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki składa się z dwóch części: w części pierwszej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne bez korzystania z komputera, w części drugiej rozwiązuje zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem komputera.

Egzamin pisemny z informatyki składać się będzie tylko z jednej części – zdający będzie rozwiązywał wszystkie przygotowane zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem komputera. 

Czas trwania egzaminu mimo zmiany ma zostać taki sam, jak obecnie, czyli ma wynosić 210 minut.

Czas trwania egzaminu

Egzamin pisemny z języka polskiego

na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym – 180 minut.

na poziomie podstawowym ma trwać 240 minut, a na poziomie rozszerzonym – 210 minut.

 

Egzamin pisemny z matematyki

 

na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym – 180 minut.

na poziomie podstawowym ma trwać 180 minut, na poziomie rozszerzonym – też 180 minut.

Egzamin pisemny z języka mniejszości narodowej

 

na poziomie podstawowym trwa 170 minut, a na poziomie rozszerzonym – 180 minut.

na poziomie podstawowym ma trwać 210 minut, a na poziomie rozszerzonym – również 210 minut. 

Egzamin pisemny z języka mniejszości etnicznej lub z języka regionalnego

trwa 180 minut.

ma trwać 210 minut 

Egzaminy pisemne z języka obcego nowożytnego (bez zmian)

na poziomie podstawowym – 120 minut, na poziom rozszerzonym – 150 minut, na poziomie dwujęzycznym – 180 minut.

Egzaminy pisemne z: biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultura antyczna oraz z wiedzy o społeczeństwie (bez zmian)

wynosi 180 minut.

Obowiązkowe egzaminy pisemne

języka polski, matematyka, język obcy nowożytny (obligatoryjne są na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz jeden przedmiot do wyboru (chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów). 

Obowiązkowe egzaminy ustne

język polski, język obcy,

abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić także do dwóch egzaminów z języka ojczystego: egzaminu pisemnego i ustnego.

 

Bożena Browarczyk

09-11-2020

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo