Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Egzamin maturalny i ósmoklasisty w 2021 roku – vademecum nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Raport NIK na temat przygotowania szkół na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne
zdjecie_aktualnosci
Zamówienia publiczne do kwoty 130 tyś. zł. | szkolenie


Wytyczne dla SP – działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III
zdjecie_aktualnosci

Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEiN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1960) "od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa oraz szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej.".

 

Tym samym MEN wraz z MZ i GIS opracowało wytyczne dla szkół podstawowych dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III, organizowanych w świetlicach.

Zgodnie z nimi rodzice chcący skorzystać ze świetlicy mają zgłosić w szkole taką potrzebę. Godziny pracy świetlicy będą wynikać z informacji zebranych od rodziców.

W jednej grupie będzie mogło przebywać do 12 uczniów z tym, że uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, będzie możliwość zwiększenia liczby dzieci – nie więcej niż o dwoje. Natomiast określając liczbę uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 mna osobę (uczniów i nauczycieli). Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów, które w niej są.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywać się w świetlicy szkolnej, a w razie liczby większej niż 12 uczniów – w salach dydaktycznych. W czasie pobytu dzieci w szkole będzie obowiązywać zasada jedna grupa jedna sala.

Do grupy powinni być przyporządkowani, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali nauczyciele. Jedna grupa uczniów ma przebywać w świetlicy lub w razie potrzeby w wyznaczonej im stałej sali.

Ponadto drzwi w ciągach komunikacyjnych, po których najczęściej poruszają się osoby w szkole, powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać (dotykać).

Dyrektor musi wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami/pracownikami w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia), a standardowe środki profilaktyczne częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust nalezy wciąż stosować.

Co więcej dyrektor został zobowiązany do wprowadzenia dodatkowych środków ostrożności dotyczących funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi oraz dzieci z rodzin, w których domownicy mają istotnie obniżoną odporność, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi:

  • obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy i innych salach,
  • w miejscach wspólnie użytkowanych (m.in. na korytarzach, w szatni) – obowiązek osłony ust i nosa.

Zgodnie z wytycznymi należy także ograniczyć organizowanie wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, gdzie jest ograniczona możliwość zachowania dystansu. Rekomendowana jest organizacja wyjść w miejsca otwarte jak park, las, tereny zielone (z zachowaniem dystansu i zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej).

W przypadku spożywania posiłków, to powinno odbywać się ono w tych samych grupach, w których realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Poszczególne grupy powinny w czasie posiłku w stołówce nie mieć ze sobą kontaktu i nie siedzieć przy tych samych stolikach. Możliwe jest spożywanie posiłków tam, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala dydaktyczna). Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane.

W sytuacji korzystania przez podmiot zewnętrzny z pomieszczeń szkoły należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły.

Organizacja pracy szkoły podstawowej powinna uwzględniać także Zalecenia dla dyrektorów szkół ze strefy czerwonej.

08-11-2020

 

Pliki do pobrania:
Download this file (Wytyczne_dla_świetlic_-_6_11_2020.docx)WYTYCZNE ŚWIETLICA[ ]73 kB
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo