Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Aktualizacja wytycznych GIS dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - V
zdjecie_aktualnosci
Co się dzieje w szkole w grudniu?
zdjecie_aktualnosci
Prawne aspekty funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej


Odpowiedzi MEiN na pytania dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkół od 24.10 do 8.11.2020
zdjecie_aktualnosci

MEiN odpowiedział na kluczowe pytania, które pojawiły się w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół w okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r. i ich organizacją w tym okresie.

 

Oto one:

 

Które szkoły i placówki pracują zdalnie od 24 października do 8 listopada?

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.

 

Które szkoły i placówki nie będą zawieszone od 24 października do 8 listopada?

W reżimie sanitarnym, w systemie stacjonarnym funkcjonują: przedszkola, szkoły podstawowe dla uczniów z klas I-III, szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Natomiast dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

 

Czy są takie sytuacje, w których dyrektor szkoły będzie zobowiązany do zapewnienia nauki w szkole uczniom ze starszych klas?

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

Czy szkoła ma obowiązek prowadzić świetlicę dla uczniów klas I-III w szkole podstawowej w okresie od 26 października do 6 listopada?

Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III, jeśli rodzice wyrażą potrzebę, by ich dzieci korzystały ze świetlicy.

 

Czy w okresie od 24 października do 8 listopada br. w szkołach mogą się odbywać zaplanowane konkursy przedmiotowe, olimpiady?

Nie mogą. Terminy należy przełożyć na inny czas.

 

Czy  w okresie od 24 października do 8 listopada br. mogą pracować poradnie psychologiczno-pedagogiczne?

Placówki te funkcjonują bez zmian z zachowaniem zasad sanitarnych. Mogą one prowadzić zajęcia z dziećmi w grupach do 5 uczniów.

 

Czy  w okresie od 24 października do 8 listopada br. mogą być prowadzone zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Tak, mogą być prowadzone.

 

Czy  w okresie od 24 października do 8 listopada br. mogą być prowadzone zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze?

Takie zajęcia mogą być prowadzone. 

 

Czy szkoły zawodowe i placówki prowadzące kształcenie zawodowe / ustawiczne są zawieszone od 24 października do 8 listopada br.?

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe lub kształcenie ustawiczne również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. 

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzone są zdalnie wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Pozostałe zajęcia praktyczne uzupełnia się po zakończeniu ograniczenia.

 

Czy młodociani pracownicy z branżowych szkoł I stopnia w okresie zawieszenia zajęć od 24 października do 8 listopada mają obowiązek świadczyć pracę?

Są zwolnieni z tego obowiązku na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

Czy w okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r. mogą być prowadzone praktyki zawodowe?

Tylko zdalnie w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

 

Czy uczniowie mogą w godzinach 8:00-16:00 sami chodzić do szkoły i wracać z niej do domu pomimo obostrzeń?

W dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

 

26-10-2020

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo