Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Odpowiedzi MEiN na pytania dotyczące ograniczenia funkcjonowania szkół od 24.10 do 8.11.2020
zdjecie_aktualnosci
Zawieszenie zajęć w klasach IV-VIII SP i SPP - komunikat MEiN
zdjecie_aktualnosci
Zatrudnienie jedynego pracownika niepedagogicznego


Indywidualne nauczania - zdalnie, lekcje zdalne od 30 do 60 minut
zdjecie_aktualnosci

 

Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenia, które umożliwiają prowadzenie indywidualnego nauczania bez bezpośredniego kontaktu z uczniem, a także wpradzają możliwość dostosowania do potrzeb szkoły i uczniów długości trwania zajęć prowadzonych zdalnie - od 30 do 60 minut.

 

Indywidulane nauczanie

Znowelizowane zostały dwa rozporządzenia:

  • zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (dotyczy uczniów klas dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej objętych indywidualnym nauczaniem).

Po zmianach zajęcia indywidualnego nauczania w roku szkolnym 2020/2021 nie muszą, ale mogą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, a tym samym przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość. Aby zajęcia odbywały się w bezpośrednim kontakcie z uczniem, rodzice dziecka  albo pełnoletni uczeń muszą wystąpić z wnioskiem do dyrektora jednostki oświatowej.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2020 r., poz. 1537)

     "§ 13a. W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia in- dywidualnego nauczania mogą być prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli:

1)  w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem w sposób określony w § 4 ust. 4 lub

2)  na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia – w indywidualnym kontakcie z dzieckiem lub uczniem; w takim przypadku przepisu § 5 nie stosuje się.”.

Zajęcia te nadal będą musiały odbywać się w indywidualnym kontakcie nauczyciela lub nauczycieli z dzieckiem lub uczniem.

 

Czas trwania zdalnej lekcji

W obecnym roku szkolnym czas trwania godziny lekcyjnej prowadzonej zdalnie będzie mógł wynosić od 30 do 60 minut. Podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest jednak 45 minut.

Ponadto dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Zmiany te zostały wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. O skróceniu lub wydłużeniu lekcji na odległość zdecyduje dyrektor szkoły.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1539)

     "§1. 1. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciw- działaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności:

15) może, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w jednostce systemu oświaty zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. (...)

     1a. O modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć lub semestralnego rozkładu zajęć, o której mowa w ust. 1 pkt 15, dyrektor jednostki systemu oświaty niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

     § 1a. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dy- rektor jednostki systemu oświaty może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.”.

 

Rozporządzenia:

 

07-09-2020

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo