Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21
zdjecie_aktualnosci
Czy można udzielić urlopu uzupełniającego w częściach?
zdjecie_aktualnosci
Na podstawie jakich dokumentów przyjąć do LO ucznia powracającego z zagranicy?


Projekt zmian w Karcie Nauczyciela
zdjecie_aktualnosci

Jeszcze w drugim kwartale bieżącego roku (2020) Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji Karty Nauczyciela. 

Jej głównym celem jest zmiana przepisów dotyczących rozwiązań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, przede wszystkim:

 • wydłużenie do 14 dni czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka oraz doprecyzowanie, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia;
 • określenie terminu na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (wniosek ten będzie składany nie później niż w ciągu 4 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego) oraz zmiana okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne (postępowanie nie będzie mogło być one wszczęte po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu (z wyłączeniem czynów stanowiących przestępstwo) oraz uchyleniu przepisu, zgodnie z którym, jeżeli czyn narusza prawa i dobro dziecka, postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte także po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom);
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących zawieszenia nauczyciela lub dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków.

Projekt zmian obejmuje także ustawę o systemie oświaty jak i ustawę Prawo oświatowe, a obok zmian związanych z odpowiedzialnościa dyscyplinarną MEN planuje wprowadzić nowe rozwiązania oraz doprecyzować i uporządkować dotychczasowe a dotyczące:

 • rozszerzenia katalogu rodzajów kosztów wymienionych w art. 70a ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, jakie mogą być dofinasowane ze środków wyodrębnianych w budżetach organów prowadzących szkoły, zgodnie z art. 70a ust. 1 ww. ustawy, o koszty konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzonych przez konsultantów współpracujących z Centrum Edukacji Artystycznej, artystów o znaczącym dorobku artystycznym lub dydaktycznym lub specjalistów w danym zakresie sztuki albo nauki, dla nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach artystycznych;
 • zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
  • wskazanie zakresu testów diagnostycznych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, jako testów diagnozujących poziom przygotowania zdających do egzaminów zewnętrznych, oraz wskazanie, że Centralna Komisja Egzaminacyjną może prowadzić badania dotyczące tych egzaminów na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie określonym przez tego ministra,
  • możliwość publikowania, w komunikacie ogłaszanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego; lista jawnych zadań egzaminacyjnych będzie dotyczyła egzaminu maturalnego przeprowadzanego począwszy od roku szkolnego 2022/2023;
 • zadań okręgowych komisji egzaminacyjnych polegających na dodaniu nowego zadania dotyczącego prowadzenia analiz oraz przeprowadzania testów diagnostycznych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ochronę materiałów służących do prowadzenia tych analiz i przeprowadzania testów diagnostycznych przed nieuprawnionym ujawnianiem oraz dodanie przepisu umożliwiającego okręgowej komisji egzaminacyjnej pobieranie niezbędnych danych dotyczących ucznia albo zdającego, w celu prowadzenia analiz i przeprowadzania testów diagnostycznych;
 • rozszerzenia zakresu nadzoru dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nad okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi o możliwość zlecenia okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzenia badań dotyczących egzaminów zewnętrznych w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz dodanie przepisu umożliwiającego okręgowej komisji egzaminacyjnej pobieranie niezbędnych danych dotyczących ucznia albo zdającego, w celu przeprowadzenia tych badań;
 • oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej – wykreślenie przepisu dotyczącego informowania (przez nauczycieli szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej) słuchaczy o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych;
 • umożliwienia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zlecania Instytutowi Badań Edukacyjnych wykonania zadań z zakresu oświaty i wychowania, w tym wynikających z ich statutowej działalności, zobowiązań krajowych i międzynarodowych ministra oraz ze środków pochodzących z programów Unii Europejskiej, po uprzednim zapewnieniu na ich realizację środków finansowych wyłonionych z części budżetu państwa w zakresie dyspozycji ministra;
 • akredytacji kuratora oświaty przyznanej przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dodanie przepisu przejściowego stanowiącego, że akredytacja ta zachowuje moc do zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.;
 • możliwości prowadzenia przez MEN, z zachowaniem uprawnień innych podmiotów wynikających z art. 464 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), działań inicjujących, koordynujących i wspierających prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w systemie oświaty, a także zlecania zadań z tego zakresu, w drodze umowy, podmiotom w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, 7 i 8 ww. ustawy, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym statutową działalność oświatową lub naukową;
 • możliwości udostępnienia, przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, szkołom i placówkom narzędzia informatycznego (obecnie znajdującego się pod adresem www.epodreczniki.pl) wspierającego ich działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Takie rozwiązanie informatyczne wpłynie na podniesienie jakości i unowocześnienie pracy szkoły lub placówki. Jednocześnie pozwoli zapewnić każdemu uczniowi i nauczycielowi warunki niezbędne do rozwoju kompetencji cyfrowych oraz aktywności i kreatywności. Ponadto, w sytuacjach odwołania zajęć w szkole, ze względu na bezpieczeństwo uczniów lub stany zagrożenia, zajęcia lekcyjne będą mogły odbywać się zdalnie, z wykorzystaniem zasobów i funkcjonalności narzędzia informatycznego przygotowanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Narzędzie informatyczne oraz zamieszczone na nim cyfrowe narzędzia i materiały są publiczne, a korzystanie z nich jest bezpłatne dla szkół, placówek, uczniów, nauczycieli i rodziców. Z narzędzia na takich samych zasadach mogą korzystać wszystkie szkoły i placówki, zarówno publiczne jak i niepubliczne.

O dalszych pracach nad nowelizacją będziemy Państwa informować na naszej stronie, a także na szkoleniu: Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21, na które już zapraszamy - w tym roku w formie webinarium, które poprowadzi p. Dominik Linowski.

 

Źródło: BIP Rady Ministrów

 

Beata Linowska

04-06-2020

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo