Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Egzamin maturalny i ósmoklasisty w 2021 roku – vademecum nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Raport NIK na temat przygotowania szkół na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne
zdjecie_aktualnosci
Zamówienia publiczne do kwoty 130 tyś. zł. | szkolenie


Zmiany w czasowym ograniczeniu funkcjonowania szkół – stopniowe uruchamianie
zdjecie_aktualnosci

Ograniczenie funkcjonowania szkół zostało przedłużone do 7 czerwca 2020 r. Jednocześnie wchodzi stopniowe uruchamianie szkół, począwszy od 18 maja br.  

Co i od kiedy może działać oraz na co dyrektor powinien zwrócić szczególną uwagę? Usystematyzowane informacje prezentujemy w tabeli.

 

 

od 18 maja 2020 roku

 

Co się zmienia?

 

Na co dyrektor powinien zwrócić szczególną uwagę?

Możliwość realizacji zajęć praktycznych przez uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych

Umożliwienie po spełnieniu bezpiecznych warunków i uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica

Możliwość realizacji zajęć praktycznych dla uczniów klas III branżowych szkół I stopnia, po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica

Zajęcia wyłącznie z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym, jeżeli kształcą się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym albo do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym

Możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.  Dotyczy dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zajęcia te będą prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, ale też możliwości placówki, z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji

 

od 22 maja 2020 roku

Możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w szkole

Umożliwienie zakwaterowania w szczególności dla uczniów korzystających z konsultacji

 

od 25 maja 2020 roku

 

Co się zmienia?

 

Na co dyrektor powinien zwrócić szczególną uwagę?

Szkoły podstawowe w zakresie klas I–III oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej prowadzą działalność opiekuńczo-wychowawczą z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego odbywa się w formie ustalonej przez dyrektora szkoły

Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele - z tym, że w pierwszej kolejności prowadzenie tych zajęć zleca się nauczycielom, którzy z uwagi na zmienione warunki kształcenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii nie realizują zajęć w wymiarze wynikającym z ich umowy o pracę lub aktu mianowania. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów na grupy i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia. Dyrektor szkoły ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas tych szkół

Jeżeli rodzice zdecydują się zostawić dziecko w domu, to dyrektor danej szkoły musi zadbać o realizację zajęć dla tych dzieci zdalnie.

Uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej

Ich harmonogram i organizację ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Wymiar konsultacji uzależniony od potrzeb uczniów i warunków pracy szkoły

Uczniowie klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i klas III technikum będą mogli odbywać staże uczniowskie, a uczniowie klas III technikum również praktyki zawodowe, u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica

 

od 1 czerwca 2020 roku

 

Co się zmienia?

 

Na co dyrektor powinien zwrócić szczególna uwagę?

Uczniom szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie jego gminy

 

Należy podkreślić, że zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe i staże uczniowskie mogą być realizowane po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego, z:

  • zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19,
  • uwzględnieniem wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

– w przypadku zajęć praktycznych w semestrach programowo najwyższych szkół policealnych. 

Kształcenie zawodowe teoretyczne w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, tak jak dotychczas, będzie prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim mają zapewnić dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19. Wytyczne, opublikowane na stronie MEN, nakładają m.in. obowiązek zorganizowania tak szkolnej przestrzeni, by na jednego ucznia przypadały co najmniej 4 m kw., a w jednej grupie uczniów nie może przebywać więcej niż 12 osób z możliwością zwiększenia o 2 osoby za zgodą organu prowadzącego. 

Z wyjaśnień MEN dotyczących funkcjonowania szkół wynika, że na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji czy uczniowie będą się uczyli na odległość czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach po 7 czerwca. Nie ma jeszcze także decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w od 8 do 26 czerwca br. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS.

 

Podstawy prawne:

 

Wytyczne i wyjaśnienia:

 

 

Jadwiga Osińska

17-05-2020

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo