SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO za rok szk. 2020/2021 + AUDYT KRI: 2021-05-19

SZKOLENIE ODBYWA SIE W FORMIE WEBINARIUM, w terminach 19.05, 20.05, 01.06, 02.06, 09.06, 15.06 - PRZEJDŹ DO ZAKŁADKI WEBINARIA>>

 

Szanowni Państwo!   

Ku końcowi zbliża się niezwykle dziwny, jednocześnie bardzo trudny rok szkolny. Nowa sytuacja w oświacie, związana z organizacją nauczania na odległość, mocno zmienić powinna zarówno metody, jak i kierunki zaplanowanego na początku roku szkolnego nadzoru pedagogicznego. Najlepiej świadczy o tym decyzja MEN z grudnia 2020 r., kiedy to zdecydowano się uzupełnić kierunki polityki oświatowej państwa, o te dotyczące nauki zdalnej właśnie.

Odpowiadając na wyzwania, jakie stoją w związku z tym przed Dyrektorem, przygotowaliśmy komplet materiałów mających umożliwić zarówno prowadzenie, jak również i udokumentowanie nadzoru pedagogicznego w tym szczególnym roku. Są to zupełnie nowe arkusze, sprawozdania i protokoły, dostosowane do nowej organizacji pracy.

Opracowując i wykorzystując zupełnie nowe narzędzia i techniki, badając nowe obszary oraz pokazując jak poprawnie udokumentować te wcześniej zaplanowane, przygotowaliśmy wzorcowe sprawozdanie z nadzoru, będące dokumentem ujmującym wszystkie wyzwania, jakie stały i stoją przed Dyrektorami w roku szkolnym 2020/21 w tym zakresie. Sporządzone zostało ono na podstawie załączonych wyników badań, prowadzonych kontroli, obserwacji, monitorowania, w tym kompletu narzędzi badawczych do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej we wskazanych obszarach pracy w szkole wraz z wnikliwą analizą wyników. 

Poza obowiązkiem nauki na odległość przygotowany przez nas materiał/szkolenie w pełni uwzględnia specyfikę roku szkolnego 2020/2021 tj. zmiany zakresu podstaw programowych, nową organizację egzaminów i inne, oraz wskazuje sposoby realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na ten rok szkolny.

 

U W A G A !!!

Dodatkowo, wychodząc naprzeciw, coraz to częstszym kontrolom i zapytaniom do Dyrektorów w kwestii realizacji corocznego (!!!) obowiązku Audytu Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), w ostatniej części szkolenia omówimy zagadnienia z tym związane oraz wyposażymy uczestników szkolenia w komplet dokumentacji niezbędnej do realizacji tego zadania.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • poznać sposoby prowadzenia czynności dyrektora w nadzorze pedagogicznym, w tym w trakcie pracy zdalnej
 • skutecznie udokumentować prowadzony nadzór pedagogiczny, z uwzględnieniem organizacji pracy na odległość
 • poprawnie dokumentować uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego oraz formułować zalecenia i wnioski do dalszej pracy nauczyciela,
 • przygotować kompletne sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego wraz z jego prezentacją na RP,
 • dokonać oceny efektywności podejmowanych działań w wybranych obszarach pracy szkoły,
 • sformułować adekwatne wnioski i przedłożyć rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym,
 • opracować wymagany przepisami ustawy Sposób wykorzystania wniosków z nadzoru przez Radę Pedagogiczną wraz z uchwałą
 • Przeprowadzić i udokumentować Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI)

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Techniki dokumentowania nadzoru pedagogicznego, w tym w czasie epidemii –przykłady wypełnionych dokumentów.
 • Narzędzia badawcze stosowane w ewaluacji wewnętrznej w wybranych obszarach pracy szkoły – gotowe opracowania ankiet, kwestionariuszyarkuszy diagnostycznych i innych.
 • Raporty z badań ewaluacyjnych przykłady.
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2020/2021 –przykład kompletnego opracowania.
 • Sposób wykorzystania wniosków z nadzoru przez Radę Pedagogiczną -wzór.
 • Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności KRI – obowiązki, zakres, dokumentowanie.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji papierowej - ponad 300 stron (książka zostanie wysłana kurierem przed szkoleniem, aby uczestnik był w posiadaniu materiałów szkoleniowych w trakcie webinarium) oraz w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

CZAS TRWANIA: 9:30 - 14:00.

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

365,00 PLN
Termin
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo