Ewaluacja pracy szkoły/przedszkola. Metody i techniki prowadzenia badań ewaluacyjnych

Szanowni Państwo!

W listopadzie 2009 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego. Rozporządzenie to określa między innymi szczegółowe warunki i tryb sprawowania raz formy nadzoru pedagogicznego. Do nowych form nadzoru pedagogicznego zalicza się obecnie: kontrola, wspomaganie i ewaluacja. Miejsce dotychczasowego mierzenia jakości zajęła ewaluacja, przez wielu błędnie interpretowana jako "nowe mierzenie jakości".

Celem naszego szkolenia jest pokazanie istoty badań ewaluacyjnych oraz wskazanie praktycznego zastosowania ewaluacji w placowkach oświatowych.

Korzyści ze szkolenia: 

Po szkoleniu uczestnicy powinni:

 • rozumieć istotę zmian z zasadach nadzoru pedagogicznego, a w szczególności rozumieć swoje obowiązki w zakresie prowadzenia ewaluacji

 • rozumieć pojęcie ewaluacji, kontroli i wspomagania,

 • potrafić opracować projekt ewaluacji,

 • właściwie dobrać metody i narzędzia badawcze do zaplanowanego badania,

 • dokonać analizy materiału badawczego i wyciągać wnioski.

Program szkolenia: 
 1. Omówienie formalno-prawnych aspektów sprawowania nadzoru pedagogicznego (nauczyciele dowiadują się dlaczego należy dokonywać  ewaluacji, jakie są obszary zakreślone przez MEN oraz zostają wskazane zapisy o organizacji ewaluacji w placówce).

 2. Pojęcie ewaluacji i jej rodzaje (ewaluacja ex-ante, mid-term, ex-post), edukator wskazuje także podział ewaluacji wg Niemierko.

 3. Omówienie metod, technik ewaluacyjnych.

 4. Narzędzia badawcze - podział, przykłady.

 5. Zasady tworzenia narzędzi badawczych.

 6. Prezentacja gotowych narzędzi badawczych, projektów ewaluacyjnych i raportów z przeprowadzonych badań.

 7. Zadanie praktyczne - opracowanie projektu ewaluacji - praca w grupach.