POLECAMY

ECRK realizuje szkolenia zamknięte jak i otwarte. Są one przygotowywane przez naszych edukatorów pod kierownictwem p. Elżbiety Linowskiej.

Szkolenia zamknięte - tematyka szkoleń dla Rad Pedagogicznych w roku 2014!

1. Organizacja pracy szkoły ponadgimnazjalnej od 1 września 2012 r. w związku z wdrożeniem nowej podstawy programowej i ramowych planów nauczania. Jak opracować plany nauczania w poszczególnych oddziałach na cykl edukacyjny? Zasady dopuszczania programów nauczania do użytku w szkole.

2. Organizacja pracy szkoły podstawowej od 1 września 2012 r. w związku z wdrożeniem nowej podstawy programowej i ramowych planów nauczania. Jak opracować plany nauczania w poszczególnych oddziałach na cykl edukacyjny? Zasady dopuszczania programów nauczania do użytku w szkole.

3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – regulaminy pracy zespołów ds. PPP, dokumentowanie pracy zespołów, programy wspierające.

4. Ocenianie wspierające – istota, zasady i techniki oceniania. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, a ocena szkolna.

5. Planowanie pracy nauczyciela:

  1. zasady opracowania wymagań edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów lub uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

  2.  monitorowanie realizacji podstawy programowej i ramach planów nauczania – sposób dokumentowania wyników monitorowania,

  3. działania nauczyciela w przypadku zakłóceń w realizacji podstaw programowych nauczanej edukacji,

  4. przedmiotowy system oceniania – treść, zakres, zasady indywidualizacji w ocenianiu.             

6. Kwantyfikatory EWD i wykorzystanie ich w ocenie pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli.

7. Mobbing w oświacie.

 Zapotrzebowania prosimy składać faksem lub e-mailem podając preferowany termin szkolenia, wielkość Rady Pedagogicznej. Cenę za szkolenie ustalamy indywidualnie .
 W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt biurem ECRK w Białymstoku.
 

Szkolenia otwarte!

Największą zaletą szkoleń otwartych jest możliwość spotkania uczestników z różnych regionów Polski oraz wymiany w ten sposób informacji oraz doświadczenia.

Wspólne spotkanie pozwala na znalezienie rozwiązań wielu nurtujących problemów jak i spojrzenie na sam problem z innych perspektyw. Szkolenia organizowane są zawsze w salach szkoleniowych pozwalających w pełni wykorzystać techniki szkoleniowe naszych trenerów. Dodatkowo w ramach szkoleń organizowane jest wyżywienie.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji po zakończonych szkoleniu. Oferujemy swoją wiedzę i doświadczenie. Zawsze służymy pomocą.